MojLekarGrupa - Dijagnostika

Abnormalna pigmentacija i diskoloracija kože

Pre dijagnostičkog tumačenja pigmentacije i diskoloracije kože, isključiti fiziološke varijacije odnosno uzeti u obzir da navedene promene mogu da …

Poremećaji u težini

Gojaznost Gojaznost je jedna od čestih “endokrinoloških” manifestacija na koje se bolesnici žale. U većini slučajeva međutim, u pitanju je …

Prekomerni rast

Prekomerni rast može da bude ne samo znak oboljenja nekih endokrinih žlezda već isto tako može da predstavlja familijarno ili rasno obeležje odnosno …

Zastoj u rastu

Ponekad je teško razlikovati zastoj u rastu na bazi endokrinih i metaboličkih oboljenja od familijarnog ili genetski uslovljenog malog (patuljastog) rasta. …

Osteoporoza

Osteoporoza je bolest koštanog tkiva koja se manifestuje gubitkom koštane mase, zbog čega one postaju krte i lomljive. Jedna je od pet najčešćih …

Mastalgija (mastodinija)

Mastalgija je poremećaj koji se najčešće manifestuje bolom i napetošću u grudima. Etiologija mastalgije nije poznata ali se smatra da je povezana sa …

Paroksizmalna atrijalna tahikardija

Paroksizmalna atrijalna tahikardija je najčešća paroksizmalna tahikardija. Češće se javlja u mlađih bolesnika koji imaju normalno srce. Atak počinje i …

Poremećaji sinusnog ritma

Sinusna aritmija, sinusna tahikardija, sinusna bradikardija, prevremeni atrijalni udari

Aritmija (poremećaj brzine i ritma srca)

Sumnja da je u pitanju značajna aritmija (poremećaji brzine i ritma srca) treba da postoji u bilo kojoj od sledećih

Hronični medijastinitis

Hronični medijastinitis kao najčešći uzrok, prema učestalosti, ima histoplazmozu, tuberkulozu i sarkoidozu. Na granulomatozni i fibrozni medijastinitis …

Akutni medijastinitis

Akutno zapaljenje medijastinuma - akutni medijastinitis - može da nastane sekundarno kao posledica traumatske perforacije jednjaka ili traheje

Pneumomedijastinum (Medijastinalni emfizem)

Prisustvo slobodnog vazduha u medijastinumu - pneumomedijastinum - je sekundarna posledica rupture intratorakalnog dela jednjaka ili nekog dela disajnih puteva …

Tumori medijastinuma

Patološkoanatomske strukture - tumori medijastinuma - vrlo često ostaju klinički "nemi", tj. ne daju simptome sve dok ne dostignu znatne

Traumatski pneumotoraks

Traumatski pneumotoraks koji nastaje usled povrede pluća pri pleuralnoj punkciji ili kao posledica laceracije pluća (fragmentima polomljenih rebara, metkom …

Spontani pneumotoraks

U pogledu etiologije u 90% slučajeva spontani pneumotoraks ima nepoznat uzrok dok u ostalim slučajevima može da nastane sekundarno kao posledica oboljenja …

Hemotoraks

Hemotoraks (prisustvo krvi u pleuralnoj duplji) nastaje najčešće kao posledica traume. Klinički nalaz je isti kao kod bilo koje vrste pleuralnog

Hidrotoraks (Hydrothorax)

Pod nazivom hidrotoraks podrazumeva se uglavnom nagomilavanje serozne tečnosti u pleuralnoj duplji čija je specifična težina manja od 1015 a sadržaj …

Empijem pleure (netuberkulozni)

Empijem pleure (netuberkulozni) - akutno zapaljenje pleure i stvaranje pleuralnog eksudata mogu da nastanu kao

Pleuritis sa izlivom (pleuralni izliv)

Pleuritis sa izlivom (pleuralni izliv) podrazumeva prisustvo bilo kakve tečnosti u pleuralnoj duplji bilo da se radi o transudatu ili

Fibrinozni pleuritis (suvi pleuritis)

Najglavniji patološko-anatomski nalaz za fibrozni pleuritis predstavljaju naslage fibrina na površini pleure koje nastaju sekundarno kao posledica …

Plućna embolija

Plućna embolija izazvana trombusima je česta komplikacija u starijih osoba vezanih za postelju ili kao postoperativna komplikacija pa svaka iznenadna pojava …

Vegenerova granulomatoza

Vegenerova (Wegenerova) granulomatoza je retka, smrtonosna bolest nepoznate etiologije, koja se karakteriše prisustvom nekrotizujućih granuloma gornjeg …

Hemoragični plućnorenalni sindrom

Hemoragični plućnorenalni sindrom (Goodpastureov sindrom) - kombinacija plućne hemoragije i glomerulonefrita - danas se smatra kao zaseban sindrom kako u …

Sarkoidoza (Bekov sarkoid)

Sarkoidoza je hronična sistemska granulomatozna bolest, nepoznate etiologije, relativno benignog karaktera, koja može da zahvata bilo koje tkivo ili organ

Intersticijalna fibroza pluća

Intersticijalna fibroza pluća nepoznatog porekla je progresivno oboljenje koje se karakteriše dispnejom koja se progresivno pogoršava, prisustvom …

Edem pluća egzogenog porekla

Edem pluća egzogenog porekla opisan je kao pojava akutnog edema pluća sa tipičnom slikom u osoba kod kojih ne postoji neko oboljenje srca kao osnovni

Alveolo-kapilarni blok

Alveolokapilarni blok je skup kliničkih simptoma koji nastaju usled smanjenja difuzionog kapaciteta kiseonika u plućima. Ovaj poremećaj difuzije kiseonika …

Hipoventilacija gojaznih

Hipoventilacija gojaznih je sindrom opisan kod ekstremno gojaznih osoba kod kojih ne postoji neko primarno oboljenje pluća ili

Emfizem pluća

Emfizem pluća je oboljenje koje se karakteriše difuznim proširenjem, distenzijom i hiperinflacijom alveola, destrukcijom i iščezavanjem interalveolarnih …

Atelektaza pluća

Pod pojmom atelektaza pluća podrazumeva se kolaps i odsustvo vazduha u alveolama onih plućnih segmenata koji se nalaze distalno od mesta kompletne …

Bronhogeni karcinom

Bronhogeni karcinom je karcinom koji nastaje iz sluzokože bronhijalnog stabla i predstavlja najčešći oblik intratorakalnih

Pneumokonioza

Pneumokonioza je bolest koja nastaje kada se udišu čestice sledećih materija. One, ako se udišu duže vremena mogu dovesti do inflamacije i fibroze pluća …

Bronhijalni karcinom (Carcinoma bronchogenes)

Bronhijalni karcinom je relativno redak oblik malignog tumora pluća (1-5% od svih karcinoma pluća), koji sporo raste i kasno daje

Adenom bronha

Adenom bronha (tumor koji nastaje iz žlezdanih struktura sluzokože bronha) je najčešći benigni tumor pluća (oko 80% svih benignih bronhopulmonalnih …

Silikoza

Silikoza je hronično, profesionalno oboljenje koje se karakteriše progredijentnom fibrozom pluća a nastaje pri dugotrajnoj izloženosti i udisanju …

Farmerska pluća

Inhalacija raznih vrsta organske, biljne prašine (farmerska pluća) može da ima za posledicu akutni, granulomatozni, intersticijalni pneumonitis

Plućna alveolarna proteinoza

Plućna alveolarna proteinoza (proteinoza plućnih alveola) je hronično, progredirajuće, često fatalno oboljenje nepoznate etiologije (za koje se zna tek …

Idiopatska plućna hemosideroza

Idiopatska plućna hemosideroza je hronično, često fatalno oboljenje nepoznate etiologije koje se karakteriše remisijama i recidivirajućim atacima …

Para azotnih oksida (bolest radnika koji pune silose)

Bolest se pojavljuje uglavnom kod radnika koji pune silose a prouzrokovano je udisanjem para azotnih oksida koji se oslobađaju iz

Deskvamativna intersticijalna pneumonija

Deskvamativna intersticijalna pneumonija je zaseban oblik intersticijalne pneumonije nepoznate geneze. Oboljevaju podjednako osobe oba pola, uglavnom

Apsces pluća

Apsces pluća je lokalizovano, gnojno zapaljenje praćeno nekrozom plućnog tkiva. Karakteriše se pojavom plućne simptomatologije, obično 10-14 dana po …

Infekcija pluća atipičnim mikobakterijama

Danas se zna da infekcija pluća atipičnim mikobakterijama (izvesnim tipovima) koje nemaju veze sa tuberkuloznim bacilom i koji su obično saprofiti, mogu pod …

Primarna atipična pneumonija

Primarna atipična pneumonija može da bude prouzrokovana čitavim nizom infektivnih agenasa kao što su neki virusi, rikecije, hlamidije i mikoplazma …

Eozinofilni plućni infiltrat

Eozinofilni plućni infiltrat, relativno redak sindrom, karakteriše se rentgenskim nalazom multiplih infiltratra u plućima migrirajućeg karaktera, …

Virusne pneumonije

U najvažnije uzročnike virusne pneumonije spadaju virus influence, prouzrokovač Q-groznice (coxiella burneti), prouzrokovač Rocky Mountain fever, salmonela …

Lipoidna pneumonija

Lipoidna pneumonija predstavlja u stvari aspiracionu pneumoniju koja se javlja u osoba koje primaju razne uljane

Aspiraciona pneumonija

Aspiraciona pneumonija predstavlja naročito težak oblik zapaljenja pluća koje nastaje kao posledica aspiracije želudačnog sadržaja u disajne

Bronhopneumonija (hipostatska pneumonija)

Bronhopneumonija - hipostatska pneumonija (pneumonija izazvana mešovitom bakterijskom florom) spada u one vrste pneumonija kod kojih se u razmazu ispljuvka …

Pneumonija izazvana bakteroidima

Pneumonije izazvane raznim anaerobnim klicama iz grupe bakteroidesa - pneumonija izazvana bakteroidima, javlja se kao komplikacija

Stafilokokna pneumonija

Stafilokokna pneumonija - pneumonija izazvana staphjlococcus aurcusoim - javlja se obično kao komplikacija virusnih infekcija organa za disanje (npr. gripa) …

Streptokokna pneumonija

Streptokokna pneumonija - pneumonija izazvana hemolitičkim streptokokom - obično se javlja kao komplikacija gripa, morbila ili drugih virusnih infekcija …

Pneumonije izazvane pseudomonasom i proteusom

Pneumonije izazvane pseudomonas aeruginosom i raznim vrstama proteusa javljaju se sve češće, naročito u osoba iznurenih hroničnim oboljenjem pluća

Pneumonija izazvana hemofilusom influence

Pneumonija izazvana hemofilusom influence je redak oblik primarne bakterijske pneumonije od koje oboljevaju obično odrasle

Pneumonija izazvana klepsijelama

Pneumonija izazvana klepsijelom javlja se isto tako i kao intrahospitalna infekcija u osoba hospitalizovanih zbog nekog drugog, ozbiljnijeg oboljenja …

Pneumokokna pneumonija

Pneumokokna pneumonija predstavlja zapaljivi proces koji zahvata deo plućnog parenhima i koji je najčešće prouzrokovan dejstvom raznih

Infekcije apatogenim gljivicama

Infekcije apatogenim gljivicama nastaju posle dugotrajne, teške i iscrpljujuće bolesti, a često i lekovi primenjeni u terapiji (kortikosteroidi, …

Maduromikoza i aktinomikotični micetom

Maduromikoza je micetom koji uzrokuju tzv. prave gljivice. Aktinomikotični micetom je posledica infekcije gljivicama iz roda Nocardia i

Hromoblastomikoza

Hromoblastomikoza je hronična gljivična infekcija koja se javlja uglavnom samo u tropskim oblastima a izazivaju je nekoliko srodnih vrsta gljivica koje se …

Sporotrihoza

Sporotrihoza je hronična gljivična infekcija koju uzrokuje Sporotrichum schenkii. Bolest je rasprostranjena u čitavom svetu. Najčešće oboljevaju ljudi …

Aktinomikoza

Aktinomikoza je najčešće, u oko 60% slučajeva, lokalizovana u predelu vrata i lica. Javlja se najčešće posle ekstrakcije zuba i drugih trauma usne …

Nokardioza

Nokardioza je infekcija gljivicom Nocardla asteroides a dovodi do plućne i sistemske nokardioze. U većini slučajeva od nokardioze oboljevaju osobe koje …

Kandidijaza

Kandidijaza koju izaziva Candida albicans može se izlovati kulturom brisa usne duplje i vagine i iz stolice kod 65%

Južnoafrička blastomikoza

Južnoafrička blastomikoza je infekcija gljivicom Paracoccidioides brasilliensis i javlja se isključivo među stanovnicima Južne i Centralne Amerike i …

Severnoamerička blastomikoza

Severnoamerička blastomikoza se javlja isključivo u istočnim oblastima SAD i Kanadi. Nađeno je samo nekoliko slučajeva u Meksiku, Južnoj Americi i

Kriptokokoza

Kriptokokoza je hronična diseminirana infekcija koja često zahvata CNS a izazvana je gljivicom Cryptococcus

Histoplazmoza

Histoplazmoza je infektivna bolest koju izaziva Histoplasma capsulatum, gljivica izolovana iz zemlje u endemičnim oblastima (centralne i istočne oblasti SAD, …

Kokcidioidomikoza

Kokcidioidomikoza je oboljenje na koje treba pomišljati kod svih bolesnika sa nejasnom i nekarakterističnom kliničkom slikom, koji su prethodno živeli ili …

Mijaza

Mijaza je zajednički naziv infestacija larvama različitih vrsta muva. Specifične mijaze, kod kojih larve parazitiraju, tj. razvijaju se isključivo u živim …

Burkitov limfom (Burkitt lymphoma)

Burkitov limfom je sistematizovan, opisuje se u okviru infektivnih bolesti zbog toga što je najnovijim ispitivanjima dokazano da ga izazivaju izvesni

Angiostrongilijaza (Eozinofilni meningoencefalit)

Angiostrongilijaza je infekcija koju izaziva Angiostrongylus cantonensis, valjkasti crv koji parazitira u organizmu raznih vrsta

Gnatostomijaza

Gnatostomijaza je infekcija koju izaziva parazit Gnathostoma spinigerum. Bolest se javlja samo u istočnoj i južnoj

Kožna larva migrans (Puzeća erupcija)

Kožna larva migrans - puzeća erupcija, koja se sreće uglavnom u tropskim i suptropskim oblastima, uzrokovana je larvama psećih i mačjih kukastih crva …

Drakunkulijaza (Infekcija Gvinejskim crvom)

Drakunkulijaza, bolest je koju izaziva Dracunculus medinensis, valjkasti crv, parazit čoveka rasprostranjen u severnoj i centralnoj Africi, južnoj Aziji i …

Onkocercijaza

Onkocercijaza je bolest koju izazivaju končaste nematode Onchocerca volvulus. Čovek i crna mušica iz roda Simulium su njeni jedini prirodni domaćini. …

Loajaza

Loajaza je česta i osobita bolest koja se javlja u tropskoj Africi i izazvana je infekcijom končastom nematodom Loa loa. Prelazni domaćin parazita je muva …

Filarijaza

Filarijaza je izazvana infekcijom jednom od dve vrste končastih nematoda - Wuchereria banerofti i Brugia malayi. Infektivne larve parazita B. malayi prenose …

Intestinalna kapilarijaza

U prošlosti je opisano nekoliko smrtnih slučajeva izazvanih infekcijom parazitom Capillaria hepatica koji živi u jetri, međutim intestinalna kapilarijaza …

Toxocara larva (Visceralna migrans larva)

Infekcija larvama psećeg i mačjeg askarisa (Toxocara canis, Toxocara cati) najčešća je kod dece koja se inficiraju kontaminiranom hranom ili jedući …

Ankilostomijaza

Ankilostomijaza je oboljenje izazvano kukastim crvom. Široko je rasprostranjeno u tropskim i suptropskim oblastima, a izazivaju ga paraziti Ancylostoma …

Enterobijaza

Enterobijaza je bolest izazvana enterobius vermicularis, kratkim okruglim crvićem vretenastog oblika, široko rasprostranjenim u svetu. Enterobijaza je …

Strongiloidijaza

Strongiloidijaza je infekcija parazitom Strongyloid. es stercoralis. Infekcija se često sreće u tropskim i suptropskim

Askarijaza

Askarijaza je bolest izazvana parazitom Ascaris lumbricoides, najvećim od svih intestinalnih valjkastih glista i najčešćim intestinalnim parazitom

Trihurijaza (Trihocefalijaza)

Trihurijaza je bolest izazvana parazitom Trichuris trichiura koji je čest intestinalni parazit čoveka u svim krajevima sveta, naročito u tropskom i …

Trihinoza

Trihinoza je akutna infekcija uzrokovana valjkastom glistom Trichinella spiralis. Mada je parazit kosmopolitski rasprostranjen u čitavom svetu bolest se kod …

Ehinokokoza (Hidatidna bolest)

Ehinokokoza čoveka posledica je parazitiranja larvenog oblika male pantljičare Echinococus granulosus. Odrasla pantljičara parazitira u crevima većeg broja …

Infekcije izazvane pantljičarama

Infekcije izazvane pantljičarama posledica su više vrsta pantljičara koje mogu parazitirati u čoveku, ali samo 6 vrsta češće inficira

Paragonimijaza

Paragonimijaza – infekcija plućnim metiljom Paragonimus westermani – česta je na dalekom Istoku, u nekim oblastima Zapadne Afrike i u severnkn …

Klonorhijaza

Klonorhijaza, infekcija jetrenim metiljom Clonorchis sinensis endemična je u nekim oblastima Japana, u Koreji, Kini, Formozi i Indokini. Importirani …

Fasciolijaza

Fasciolijaza, infekcija ovčijim metiljom jetre (Fasciila hepatica) nastaje ingestijom metacerkarija parazita učaurenih na vodenim

Fasciolopsijaza

Fasciolopsijaza koju izaziva veliki intestinalni metilj Fasciolopsis busci (parazit čoveka i svinje) česta je u Kini, Formozi, Indokini, Asamu i

Šistozomijaza (Bilharzijaza)

Šistozomijaza koja je rasprostranjena u čitavom svetu izazvana je sa tri vrste trematoda (metilja). Schistosoma mansoni izaziva intestinalnu šistozomijazu …

Pneumocystis pneumonia

Pneumocystis pneumonia je retka vrsta zapaljenja pluća koje se javlja obično kod iznurene dece ili osoba koje boluju od leukemije ili su pod imunosupresivnom …

Kokcidioza (Isosporosis)

Kod čoveka su otkrivene dve vrste intestinalne kokcidije koje izazivaju kokcidiozu (Isosoirisis), Isospora belli i Isospora hominis koje su rasprostranjene po …

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza je izazvana protozoom Toxoplasma gondii rasprostranjenom u čitavom svetu kao parazit čoveka i mnogih životinjskih

Balantidijaza

Balantidium coli je velika intestinalna protozoa snabdevena cilijama, rasprostranjena širom sveta, naročito u tropskim

Lamblijaza

Giardia lamblia koja izaziva lamblijazu je kosmopolitski rasprostranjena intestinalna protozoa koja spada u flagelate, živi u duodenumu i jejunumu čoveka i …

Mukokutana (nazo-oralna) lajšmanijaza (Espundia)

Mukokutana lajšmanijaza - espundia je hronična infekcija koju izaziva Leishmania braziliensis i javlja se uglavnom u Brazilu, Paragvaju i

Kožna lajšmanijaza (Orijentalni čir)

Kožna lajšmanijaza (Orijentalni čir) nastupa posle uboda flebotomusa inficiranog sa Leishmania tropica kada dolazi do otoka kože i to u intervalu od …

Visceralna lajšmanijaza (Kala-azar)

Visceralna lajšmanijaza - Kala-azar je geografski široko rasprostranjen i javlja se u svim krajevima u kojima žive insekti prenosioci (peščane

Američka tripanozomijaza (Chagasova bolest)

Američka tripanozomijaza (Šagasova bolest) izazvana je Trypanosoma cruzi parazitom koji spada u protozoe a živi u krvi i tkivima čoveka i mnogih drugih …